De functie conservator Boekbanden van de Koninklijke Bibliotheek verdwijnt, deel 2

Door Elizabet Nijhoff Asser – mei 2022.

Op 8 maart j.l. vond het tweede gesprek plaats tussen de  vertegenwoordigers van de KB en de verenigingen, ditmaal fysiek in de KB.

Hoewel de ongerustheid bij de verenigingen over het verdwijnen van aandacht van de KB voor de materiaal-technische kant van de collectie in dit gesprek niet is weggenomen, is er door verduidelijking van het toekomstperspectief van de KB wel meer begrip ontstaan voor de brede taak waar de KB voor staat en de noodzaak om keuzes te maken. De opdracht van de KB als wetenschappelijke instelling bestaat enerzijds uit de taak om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen binnen haar verantwoordelijkheid voor de nationale collectie, anderzijds heeft de KB een wettelijke rol in de regie binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en de landelijke digitale bibliotheek.

Concrete mogelijkheden

  • De KB erkent de wenselijkheid van een betere doorzoekbaarheid van de publiekscatalogus op het vlak van materialiteit en van publieksbijeenkomsten rond de fysieke collecties (weliswaar met beperkter publiek, maar breed online te streamen).
  • De verenigingen kunnen helpen bij het opstellen van de zoekinstructies voor de catalogus. Hun inbreng kan gericht zijn op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de catalogus, met name op het terrein van de materialiteit van het boek. Hier wordt nog bij benadrukt dat de catalogus niet alleen afgestemd moet zijn op deskundige ‘ingewijden’, maar juist ook op een groter publiek van ‘liefhebbers’. De KB wijst bovendien op de moeilijkheid dat er door de jaren heen voor de beschrijvingen in de catalogus geen standaardterminologie is gebruikt. Er zijn nu wel goede thesauri en het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap kan met ‘Kneep & Binding-2’ voor terminologie voor de industriële boekband zorgen.
  • De vertegenwoordigers van de verenigingen verklaren zich verder bereid om te participeren in experimenten met digitale publieksactiviteiten, zoals ‘hackathons’ of een ‘Vele handen’-actie. Een voorstel van Stichting Papiergeschiedenis Nederland is het jaarlijks organiseren van een ‘materialiteitendag’, die per toerbeurt door een van de verenigingen georganiseerd wordt en waarbij de materiële collecties het onderwerp zijn en de vergaarde kennis van die dag ‘geborgd’ zal worden als aanvulling op de ontsluiting van de collecties.

Onlangs is Maarten Heerlien aangesteld als teamleider Collection Knowledge bij de KB. Hij zal het aanspreekpunt voor de verenigingen zijn bij de KB. Verder heeft de restauratieafdeling van de KB interesse getoond voor samenwerking. Lid van BNB en restaurator bij de KB Ilse Korthagen wil zich hier graag voor inzetten.

Het volledige verslag van dit gesprek kunt u lezen in dit document:

Meer informatie over de plannen van de KB om de collecties onder te brengen in een nieuw, zuurstofarm depot vindt u op de website van de KB.

Reacties op dit bericht kunt u sturen naar bestuur@boekbandengenootschap.nl.